Voorwaarden

Algemene voorwaarden Doubtful Sound BV

 

Door deze website te openen, stem je in met de voorwaarden en gebruikscondities van de website met inachtneming van toepasbare wetten en verordeningen. Als je het niet eens bent met de omschreven voorwaarden en condities, is het verboden deze website te gebruiken of te openen. De inhoud van deze site is beveiligd door relevante wetgeving met betrekking tot copyright en merken.

 

Gebruikslicentie

a. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk een duplicaat van het materiaal te downloaden (data of programmering) op de website van Doubtful Sound BV, enkel voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is enkel een gebruikslicentie en geen uitwisseling van titel, onder deze voorwaarden is het verboden om:

i. het materiaal te wijzigen of te kopiëren;

ii. het materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor eender welke publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);

iii. een poging te doen om het materiaal op de website van Doubtful Sound BV uit elkaar te halen en te reconstrueren;

iv. elke copyright of andere beperkende documentaties van het materiaal te verwijderen; of

v. het materiaal over te zetten naar iemand anders of het materiaal te spiegelen op een andere server

b. Deze toelating kan consequent beëindigd worden wanneer je één van deze beperkingen negeert en kan door Doubtful Sound BV beëindigd worden wanneer dat gepast lijkt. Nadat de toelating beëindigd werd of wanneer het recht om de inhoud te bekijken beëindigd werd, moet u al het gedownload materiaal in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als geprinte vorm.

 

Disclaimer

a. Het materiaal op de website van Doubtful Sound BV is gegeven “zoals ze is”. Doubtful Sound BV doet geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en ontkracht en ziet dus af van elke garantie, met inbegrip van afgeleide garanties of staten van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-inbreuk van gelicencieërde eigendom of andere inbreuken op rechten. Verder, Doubtful Sound BV geeft geen garanties of maakt geen voorstelling met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar Internet site of identificeert zich algemeen niet met zulke materialen of bestemmingen verbonden aan deze website.

 

Beperkingen

In geen geval mogen Doubtful Sound BV of haar leveranciers verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade ontstaan uit het gebruik van de materialen op de Internet pagina van Doubtful Sound BV of het onvermogen om deze materialen te benutten, ongeacht de mogelijkheid dat Doubtful Sound BV of een door Doubtful Sound BV aangestelde verantwoordelijke mondeling of schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de waarschijnlijkheid van zo’n schade. Aangezien een aantal visies geen beperkingen toestaan op afgeleide garanties, of belemmeringen van de verplichting voor zware of toevallige schade, mogen deze straffen geen verschil uitmaken.

 

Wijzigingen en onregelmatigheden

Het materiaal op de website van Doubtful Sound BV kan typografische of fotografische fouten bevatten. Doubtful Sound BV garandeert niet dat alle materialen op haar website exact, volledig en actueel zijn. Doubtful Sound BV mag verbeteringen aan het materiaal op de website aanbrengen op eender welk tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving. Doubtful Sound BV doet echter geen beloftes om de materialen te updaten.

 

Links

Doubtful Sound BV heeft de meerderheid van de websites of links verbonden met haar website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke verbonden webpagina’s.
Gebruik van verbonden websites is op eigen risico van de gebruiker.

 

Aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden

Doubtful Sound BV mag de gebruiksvoorwaarden voor haar website updaten op eender welk tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de huidige vorm van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Wetgeving

Elk geval van identificatie met de website van Doubtful Sound BV moeten toegepast worden volgens de wetten van België en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

 

Privacy Beleid

Doubtful Sound BV respecteert de privacy van Licentienemer. Doubtful Sound BV zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Doubtful Sound BV is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen af te zien van zijn aankoop. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de aankoop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Doubtful Sound BV gelegen te Het Schoemeken 1, 2970 Schilde, [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing zijn aankoop te herzien. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant zal vervolgens de toegang tot zijn persoonlijke login op deze website ontzegd worden. 

 

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Doubtful Sound BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Doubtful Sound BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen de toegang tot zijn persoonlijke login te ontzeggen.

 

 

Close

50% Complete

Gratis Gids: EQ De Slimme Volumeknop

Leer werken met EQ en vermijd de 3 grootste fouten!

(wij krijgen zelf niet graag spam, dus versturen ook geen!)